Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola i uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzone corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 2 osoby.

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

  • Finansowanie imprez kulturowo-oświatowych i wycieczek

  • Finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych 

  • Finansowanie materiałów piśmiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych 

  • Opłacanie teatrzyków i koncertów muzycznych

  • Rada Rodziców może przeznaczyć fundusze również na inne, uzasadnione potrzebami przedszkola, wydatki.

 

Konto Rady Rodziców: Bank PeKao S.A. Nr 38 1240 1037 1111 0011 3189 2029